مقدمه‌ای بر خط و زبان بختیاری

مقدمه‌ای بر خط و زبان بختیاری دیرباز آثار نوشتاریمان را به خط فارسی می نوشتیم و هنوز هم می نویسیم و ناخواسته خود را گرفتار کاستی های این خط کرده ایم . البته گرفتاری مضاعف یک بار هنگام نوشتن به زبان فارسی و بار دیگر به زبان بختیاری. و باز برای این که به اصل […]

بستن
مقایسه