واگویه

دانشنامه بزرگ فرهنگ و هنر قوم بختیاری : چیستی و چرایی؟ این دانشنامه با هدف شناسایی و شناساندن فرهنگ و هنر قوم بختیاری پی افکنده شده ،می رود تا گامی بلند در بازنمایاندن رازها و رمز های فرهنگ این سرزمین باشد. آینه ای است برای نشان دادن پیچش یا کجی زلف یار،تا راستی را بگویید […]

مقدمه‌ای بر خط و زبان بختیاری

مقدمه‌ای بر خط و زبان بختیاری دیرباز آثار نوشتاریمان را به خط فارسی می نوشتیم و هنوز هم می نویسیم و ناخواسته خود را گرفتار کاستی های این خط کرده ایم . البته گرفتاری مضاعف یک بار هنگام نوشتن به زبان فارسی و بار دیگر به زبان بختیاری. و باز برای این که به اصل […]

بستن
مقایسه