واگویه

دانشنامه بزرگ فرهنگ و هنر قوم بختیاری : چیستی و چرایی؟ این دانشنامه با هدف شناسایی و شناساندن فرهنگ و هنر قوم بختیاری پی افکنده شده ،می رود تا گامی بلند در بازنمایاندن رازها و رمز های فرهنگ این سرزمین باشد. آینه ای است برای نشان دادن پیچش یا کجی زلف یار،تا راستی را بگویید […]

بستن
مقایسه